Förtal lag

förtal lag

Förtalsbrott kan leda till fängelse om det bedöms som grovt. För att det ska vara grovt behövs dels en stor spridning, dels att uttalandena varit ägnade att skada. Den lag som är tillämplig i det här fallet är Brottsbalkens 5 kap 1 § och 2 § om ärekränkning och förtal: "1 § Den som utpekar någon såsom brottslig. Lag (). 3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 4 § Förtal av avliden skall. AD nr En rektor har på förfrågan gjort negativa uttalanden om en lärare vid ett samtal med rektorn på en annan skola, där läraren sökt anställning. Uttalandena har inte ansetts utgöra förtal. Inte heller NJA s. Stadgandet i 20 kap 10 § RB i dess intill d 1 jan gällande lydelse har ansetts ej kunna.

Förtal lag - att Anna

Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för brottet genom nöjdförklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde. Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta år. Detsamma skall gälla i fråga om försök, förberedelse eller stämpling till gärning som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning. Bestämmelser om ärekränkning — brotten förtal och förolämpning — finns i 5 kap. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. When processing your personal information the Service shall be bound by the Swedish legislation. förtal lag

Förtal lag - Lund ppnade

Det innebär att man vanligtvis inte ska inleda en förundersökning, även om det är ett brott, eftersom lagstiftaren har ansett att yttrandefriheten, som är grundlagsskyddad, är viktigare. Sammanfattningsvis är det alltså svårt för mig att avgöra om förtal har skett — det beror på hur anklagelsen skett och det ska göras en bedömning av om det kan utsätta dig för andras missaktning som är svårt för mig att avgöra utan mer information. Den lag som är tillämplig i det här fallet är Brottsbalkens 5 kap 1 § och 2 § om ärekränkning och förtal:. Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *